top of page

Thư viện—Tài liệu dự án

Xem và tải xuống các tài liệu liên quan đến dự án như tờ thông tin về dự án. Hãy sớm kiểm tra lại để biết các tài liệu bổ sung liên quan đến Cập nhật kế hoạch chung.

screenshot.1407.jpg

Tờ thông tin dự án

Đọc tờ thông tin dự án để biết tổng quan về phạm vi, thời gian và quy trình tham gia của dự án. Chia sẻ với bạn bè của bạn để phổ biến thông tin về Kế hoạch chung!

Tờ thông tin dự án

Đọc tờ thông tin dự án để biết tổng quan về phạm vi, thời gian và quy trình tham gia của dự án. Chia sẻ với bạn bè của bạn để phổ biến thông tin về Kế hoạch chung!

1-21-23b.jpg
MariaGPU_Factsheet.png

Tờ thông tin dự án

Đọc tờ thông tin dự án để biết tổng quan về phạm vi, thời gian và quy trình tham gia của dự án. Chia sẻ với bạn bè của bạn để phổ biến thông tin về Kế hoạch chung!

General Plan 2045: Introduction + Kick-Off Presentation

The project team presented to the City Council and Planning Commission on January 25, 2023, to kick-off and introduce the General Plan Update project. 

Marina CC Presentation Image.PNG

Cập nhật thường xuyên

Luôn cập nhật những tin tức mới nhất về bản cập nhật kế hoạch chung bằng cách tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi tại liên kết bên dưới.

bottom of page